Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2018

martolinka
9517 5655 500
Reposted fromonlyman onlyman viapiehus piehus
martolinka
martolinka
3621 6a67
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianonecares nonecares
martolinka

November 06 2018

martolinka
6337 b9fc 500
Reposted fromyourhabit yourhabit vianieobecnosc nieobecnosc
martolinka
martolinka
Zbiegi okoliczności nie istnieją. Na świecie są miliony ludzi i duchy dopilnują, żebyś większości z nich nigdy nie musiał spotykać. Ale z kilkoma osobami jesteś związany i duchy będą krzyżować wasze drogi, tak je plącząc, aż wreszcie się połączą.
— Jodi Picoult – "Jak z obrazka"
martolinka
9568 594d
martolinka
6423 40f6 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialonelyjulia lonelyjulia
martolinka
5302 a7f1 500
Reposted fromnoone97 noone97 vianokturnal nokturnal
martolinka
martolinka
8722 155a 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatake-care take-care

November 05 2018

martolinka
0031 c144 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viapiehus piehus
martolinka
2715 e2cb 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viapiehus piehus
martolinka
8103 1ee7
A couple admires the color and texture of Monet’s Water lilies at MoMA, New York
Reposted fromwsukience wsukience viapiehus piehus

November 04 2018

martolinka
Lepiej biec naprzód i się potykać, niż stać w miejscu.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
martolinka
2472 ea92 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaeternaljourney eternaljourney
martolinka
9252 0db0
Reposted fromsilentshout silentshout viaedenpath edenpath
martolinka
martolinka
6318 e22b
Reposted fromonlyman onlyman viakama1110 kama1110
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl