Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2017

martolinka
0456 dec6 500
Reposted fromnihilarian nihilarian vianonecares nonecares
martolinka
Reposted frombluuu bluuu viapiehus piehus
martolinka
Reposted frombluuu bluuu viapiehus piehus
martolinka
Przesuwaj swoje granice. Od tego są.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapiehus piehus
martolinka
"Pielęgnujcie przypadkową życzliwość i piękne czyny pozbawione sensu."
— M. Szczygieł
martolinka
To zależy od punktu widzenia. Wszystko, mój drogi, jest chwiejne i umowne.
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
martolinka
Nigdy pod wpływem chwili nie podejmuj decyzji o trwałych konsekwencjach.
— H. Jackson Brown, Jr.

April 26 2017

2630 1a9e 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viapiehus piehus
5841 ebb4 500
Reposted fromerial erial viapiehus piehus
martolinka
0744 7ed6
Reposted fromdailylife dailylife viapiehus piehus
martolinka
2980 b5d5
Reposted fromlaters laters viapiehus piehus
martolinka
5214 ff52
Reposted fromsarazation sarazation viapiehus piehus
martolinka
5135 ea90
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianokturnal nokturnal

April 25 2017

1701 9f83
Reposted frommymommademedoit mymommademedoit viapiehus piehus
martolinka
6411 100a 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viapiehus piehus
martolinka
Jeszcze jedno złudzenie: że zewnętrzne zdarzenia lub inni ludzie mogą cię zranić. Nie mogą. To ty im dajesz taką władzę nad sobą.
— Anthony de Mello - Przebudzenie
Reposted frompoetabezdomny poetabezdomny viapiehus piehus
martolinka
4050 3f34 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapiehus piehus
martolinka
1595 c4c2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapiehus piehus
martolinka
4030 7b99
Reposted frompatronus patronus viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl