Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2017

martolinka
5202 4c12
Reposted fromnawrocka nawrocka viapiehus piehus
6937 b134
martolinka
1096 7af8
Reposted fromsiseniorita siseniorita viapiehus piehus
martolinka
6682 3c10 500
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viapiehus piehus
martolinka
Pamiętaj, że nieotrzymanie tego, czego pragniesz jest czasami cudownym zrządzeniem losu.
— Dalajlama
Reposted frommasala masala viatake-care take-care
martolinka
0850 abd5 500
Reposted frommadamebadass madamebadass viatake-care take-care
martolinka
martolinka
6385 1516 500
Reposted fromoutoflove outoflove vianokturnal nokturnal
martolinka
3534 bea5
Reposted frommisterpeter misterpeter viairiis iriis

October 12 2017

martolinka
Kobiety są trudne. A jeśli je ignorujesz robią się jeszcze trudniejsze.
— J. Frey, Milion małych kawałków
Reposted frommissbrodka missbrodka viapiehus piehus
6695 4028 500
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers
martolinka
Nie ma spotkań przypadkowych, przypadkowych relacji lub przypadkowych przyzwyczajeń. Wszystko w życiu ma swój cichy cel.
— Nonecares'
Reposted fromnonecares nonecares
martolinka
martolinka
7545 a032 500
Reposted fromverronique verronique viairiis iriis
martolinka
7852 fbae 500
Reposted fromturquoise turquoise vianokturnal nokturnal
martolinka
martolinka
- Wierzysz w przeznaczenie, czy uważasz, że to los? 
- Wierzę w wolną wolę.
- To znaczy?
- Nie muszę Cię kochać, ale chcę.
Reposted fromarrependimento arrependimento vianokturnal nokturnal
martolinka
6968 1419
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianokturnal nokturnal
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl